Organisatie van PR met een LOKK

Reglement voor de organisatie van peer reviews door een LOKK , periode 2019-2021 (Versie 20190701)

1. Terminologie

LOKK

De afkorting LOKK staat voor Lokale Kwaliteitsgroep voor Kinesitherapeuten en deze groep bestaat uit kinesitherapeuten met een PE-online portfolio.

LET OP! Daar een LOKK een LOKALE groep is, kunnen zij geen activiteiten organiseren in het buitenland.

LET OP! Opleidingsinstituten die een LOKK oprichten vermelden de naam van het opleidingsinstituut in de naam van de LOKK.

Peer review

Een peer review is een intercollegiaal overleg, georganiseerd door een LOKK. Bij intercollegiaal overleg (peer review) staan reflecteren op uw eigen handelen en leren van de kennis en ervaringen van collega’s centraal. Debatteren leidt bovendien vaak tot interessante en nieuwe inzichten.

Peer reviews onderscheiden zich van “gewone” activiteiten door de 3 vragenlijsten die ermee samengaan in het PE-online portfolio van de deelnemers. Het doel van deze 3 vragenlijsten is om kwaliteitsverbetering zo goed mogelijk te kunnen vaststellen:

 Vragenlijst 1 en 3: vragenlijst die de deelnemers invullen vóór de peer review en opnieuw 60 dagen na de peer review, om eventuele evolutie vast te stellen. Zo hebben deelnemers de kans om toe te passen wat ze tijdens de peer review besproken hebben.

 Vragenlijst 2 = cursusevaluatie: vragenlijst die de deelnemers onmiddellijk na de peer review invullen om de activiteit zelf te evalueren.

 

2. Voorwaarden peer review

Structuur

Een peer review (duur = min. 2u) heeft een verplichte structuur:

 Inleiding (eventueel door externe expert) – max. 30min

 Intercollegiaal overleg in kleine groepjes van max. 12 personen – min. 1u 15min

 Plenaire conclusie – min. 15min

 

Vraag-en-antwoord sessies worden niet beschouwd als intercollegiaal overleg.

Het is niet toegestaan dat een organisator op dezelfde dag zowel navorming als een peer review met hetzelfde thema inricht.

 

Aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers werd vastgelegd op 10 kinesitherapeuten, opdat de peer review kan leiden tot een constructief intercollegiaal overleg met nieuwe ideeën en invalshoeken.

Er mogen niet meer dan 40 deelnemers zijn per peer review. Uit ervaring weten we dat meer dan 40 deelnemers de praktische organisatie van een peer review bemoeilijkt. Bovendien zal de financiële vergoeding niet toereikend zijn om peer reviews correct te kunnen organiseren voor dergelijk grote groepen.

Thema

De LOKK kiest zelf een thema voor de peer review of ze kiest ervoor om de peer review met vastgelegd thema te organiseren. De peer review met het vastgelegd thema is een kant-en-klare module, te downloaden via de website van Pro-Q-Kine.

Ter herinnering: om te beantwoorden aan de kwaliteitscriteria neemt de kinesitherapeut jaarlijks deel aan 1 peer review met een onderwerp naar keuze en aan 1 peer review met het vastgelegd thema (OF aan de e-learning met het vastgelegd thema). Voor een overzicht van alle kwaliteitscriteria, zie Reglement kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie 2019-2021.

Externe expert

Een LOKK kan vragen aan een externe expert om gedurende maximum een half uur het thema van de peer review in te leiden. Het is niet de bedoeling dat de expert vervolgens deelneemt aan de peer review!

Moderatoren

Elke peer review moet begeleid worden door moderatoren die de discussie leiden en gaande houden. Er moet 1 moderator voorzien worden per 12 deelnemers. Moderatoren mogen wel deelnemen aan de peer review.

Een moderator die de voorbije jaren deelnam een de moderatorenopleiding (tweemaal per jaar georganiseerd door Pro-Q-Kine) is een erkende moderator.

3. Modaliteiten accreditatie peer review in PE-online

Hieronder staan kort samengevat de verschillende stappen voor het aanmaken van een LOKK-account en het organiseren van peer reviews in PE-online. Voor de details van deze verschillende stappen, raadpleegt u de PE-online guide.

Stap 1: Aanmaken van een LOKK – PE-online guide p. 4 (eenmalig)

Stap 2: Accreditatieaanvraag van een peer review – PE-online guide p. 10

De peer review kan niet geaccrediteerd worden zonder vervolledigde vragenlijst in de accreditatieaanvraag.

Vraag min. 6 weken op voorhand accreditatie aan voor uw activiteiten.

De structuur van een peer review moet duidelijk naar voor komen in de omschrijving.

Stap 3: Deelnemers toevoegen voor de peer review – PE-online guide p. 15

Deelnemers moeten ten laatste 7 dagen voor de peer review toegevoegd worden in PE-online. Zo niet, dan kunnen zij de 1e vragenlijst niet meer tijdig invullen. Het tijdig invullen van de vragenlijsten is imperatief voor de validatie van een peer review.

Stap 4: Aanwezigheden toevoegen na de peer review – PE-online guide p. 18

4. Financiering peer review

Voorwaarden financiering

Pro-Q-Kine financiert maximaal 2 geaccrediteerde peer reviews per jaar.

Om in aanmerking te komen voor financiering moeten minstens 10 kinesitherapeuten (met een PE-online portfolio) aanwezig zijn tijdens de peer review.

Peer reviews die plaatsvinden op dezelfde dag, met hetzelfde onderwerp en op dezelfde locatie, zullen beschouwd worden als 1 peer review en ook als dusdanig gefinancierd worden.

Het is niet toegestaan om een deelnameprijs te vragen aan de deelnemers van de peer review, daar de LOKK forfaitair vergoed wordt door Pro-Q-Kine.

De LOKK is vrij in het bepalen van het bedrag voor de organisator, moderator en notulist. De vergoeding voor een externe expert mag het bedrag van €150 (verplaatsing inbegrepen) niet overschrijden. Ook de logistieke kosten zijn in bovenstaande bedragen inbegrepen. Het forfaitair bedrag zal op het rekeningnummer van de LOKK of dat van de organisator gestort worden.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moeten alle velden van het document ‘Onkostenvergoeding’ correct ingevuld zijn en moet dit document gehandtekend en ten laatste 1 maand na de peer review aan Pro-Q-Kine bezorgd worden via info.nl@pqk.be. Wij zien ons genoodzaakt te vragen om deze termijn te respecteren aangezien wij elk trimester een financieel rapport moeten voorleggen aan het RIZIV.

5. Nodige documenten peer review

Vragenlijst

Aanvullen met sleutelwoorden die te maken hebben met het thema van de peer review

Verplicht toevoegen aan uw accreditatieaanvraag

Verslag en onkostenvergoeding

Vervolledigen, handtekenen en nadien bezorgen aan Pro-Q-Kine via info.nl@pqk.be

Beide documenten zijn terug te vinden op de website van Pro-Q-Kine. Gelieve steeds de meest actuele versie te gebruiken.