Update 26/03/2020

Beste partner,

Beste zorg- of hulpverlener,

Info over aanlevering van materiaal

Er worden door de Federale en Gewestelijke overheden opnieuw bestellingen van chirurgische mondmaskers en FFP2-maskers geplaatst. De verdeling wordt gecoördineerd door de gouverneurs van de provincies. Om de mondmaskers efficiënt te kunnen verdelen, hebben de overheden de volgende prioritaire doelgroepen aangewezen: ziekenhuizen, ambulances, triagecentra, gezondheidswerkers, laboratoriumpersoneel en verdachte/bevestigde gevallen in woonzorgcentra. Het volledige artikel is hier te vinden.

Hierbij ook een oproep op het materiaal efficiënt in te zetten en een eenduidige werkwijze te hanteren, ook bij huisbezoeken.

Tekorten en overschotten mag u nog steeds doorgeven, we kijken hoe we dit best bij de juiste diensten of personen krijgen.

Info voor vrijwilligers:

Info van de lokale besturen:

  • Torhout: Eerder deze week werd een burgemeestersbesluit uitgevaardigd om zorgpersoneel voorrang te geven in de Torhoutse voedingswinkels en apothekers. Het gaat over een voorrangsregeling voor huisartsen, apothekers, (zelfstandige) verpleegkundigen en personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en VAPH-voorzieningen. De voorrangskaart in bijlage. Meer info: https://www.torhout.be/voorrangsbewijs-voor-zorgpersoneel

Info van partners:

  • Vanuit de Vereniging voor diensten Gezinszorg Zorggezind:

De huidige situatie waarin we ons op de eerste lijn bevinden is uniek en de impact ongezien. Als diensten voor gezinszorg staan we samen met de andere partners in de eerste lijn meer dan ooit klaar voor onze cliënten. Omdat hier op sommige plaatsen onduidelijkheid over heerst dit schrijven. De diensten voor gezinszorg blijven werken. Voor alle duidelijkheid houdt dit ook de mogelijkheid van kraamzorg of poetshulp in.

De verdere evolutie van deze crisis kan bij schaarste aan inzetbaar personeel ertoe leiden dat de diensten moeten prioriteren, daarom hebben we ook reeds de nodige afspraken gemaakt om noodzakelijke ondersteuning te garanderen.  Als diensten werken we ook mee aan de uitwerking van de schakelzorg en bereiden we ons voor op cohortzorg om maximaal de veiligheid van niet-besmette cliënten te vrijwaren. Binnen de eerstelijnszone kan er dan ook in deze speciale tijd op alle diensten voor gezinszorg gerekend worden.

  • VIVEL (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn): COVID-19: Eerstelijnszorg gaat viraal tegen Corona

Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging, hebben zelf al een monitoringsysteem opgezet. Voortaan krijgen ook andere zorgverleners in de eerste lijn – huisartspraktijken, CRA’s, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op vaste momenten (dagelijks voor de huisartsen, 2 keer per week voor de andere beroepsgroepen) een korte vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden? De oproep om deel te nemen aan de monitoring wordt via de betrokken beroepsgroepen verspreid.

Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone (ELZ) en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. Elke zorgraad en elke beroepsgroep ontvangt op regelmatige tijdstippen deze rapporten en kan er gericht acties aan koppelen, zoals het opzetten van cohortzorg, schakelzorgcentrum, …

Hebt u informatie die van nut is voor de partners binnen eerstelijnszone (of zelfs daarbuiten)? Aarzel niet om contact op te nemen!
Dank voor al uw inspanningen!

Met vriendelijke groeten,

Kaatje Loeys

Namens ELZ Houtland en Polder