Uw kinekring KNWV behartigt uw professionele en socio-economische belangen als verplichte partner in een multidisciplinaire context.

Eerst en vooral heeft zij maandenlang actief meegewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden van de veranderteams in de 5 eerstelijnszones .
Vervolgens kwamen de veranderfora aan de beurt die de beslissingsorganen van de eerstelijnszones vormen. Een overzicht van voornoemde werkzaamheden, powerpoints,  verslagleggingen enz  vindt u op onze ELZ-webpagina’s. 

Alle eerstelijnszones bereiden momenteel hun laatste veranderfora voor welke volledig in het teken staan van de vorming van de (voorlopige) zorgraad. De zorgraad zal de eerstelijnszone aansturen en fungeert als een Raad van Bestuur. De zorgraad is ingebed in een bredere structuur zoals voorgesteld in bovenstaande linker figuur en werkt binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.  Via het vernieuwde eerstelijnsdecreet zal de Vlaamse Regering zorgraden erkennen en subsidiëren en hun werkgebied bepalen.

Net zoals in de eerstelijnszones, worden er in de (voorlopige) zorgraden verplichte partners gedefinieerd. Die partners worden ditmaal ingedeeld in vier ‘clusters’ (lokale besturen, gezondheid, welzijn en vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag) waarvoor 2 tot 6 zetels worden voorzien , terwijl voor de ‘optionele partners’ maximaal 4 zetels voorzien worden. 

Kinesitherapeuten zijn ingedeeld In de cluster “Gezondheidszorg” waarin naast de medische en paramedische beroepen (huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en diëtisten) ook de Eerstelijns geestelijke gezondheid wordt toegevoegd (klik hier voor meer details). KNWV ambieert één van de zes zetels in deze cluster gezondheidszorg.

Vooraleer de (voorlopige) zorgraad kan worden opgericht zijn er nog diverse vergaderingen noodzakelijk.

Zo zal elke ELZ  per cluster een overlegvergadering plannen (datums in de KNWV-kalender en op de ELZ-webpagina) en de kandidaturen voor de zorgraad verzamelen die dan op de websites van de ELZ zullen worden gepubliceerd . In de zomerperiode krijgen de clusters tijd om extra draagvlak te creëren en zich voor te bereiden op een forum waarop de leden van de zorgraad zichzelf voorstellen en de zorgraad door het forum wordt goedgekeurd. Daarna komen de voorlopige zorgraad en het veranderteam samen om de overdracht van taken te voorzien. Dit wordt de laatste vergadering van het veranderteam, vanaf nu neemt de zorgraad alle taken over (finalisering van het beleidsplan , opstellen van het erkenningsdossier voor de ELZ ,….).

Meer informatie kan u vinden in onderstaande documenten

Richtlijnen en procedure voor de samenstelling van voorlopige Zorgraden van de eerstelijnszones 

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van xxxx betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders