Bijzondere bekwaamheid bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie richt zich op het onderzoek, behandeling en preventie van functionele klachten van de buik-, lagerug- en bekkenbodemstreek, op elke leeftijd.

Hij heeft zich bijzonder bekwaamd om vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling en drie maanden na de bevalling,  medisch te begeleiden en kinesitherapeutische behandelingen te verstrekken.

Daarnaast geeft hij reëducatie bij buik-, rug- en bekkenproblemen zoals bv bekkenpijn,  incontinentie, stoelgangproblemen, urogenitale aandoeningen en andere regiogebonden stoornissen bij vrouw, man en kind met de specificiteit eigen aan iedere leeftijd.

Vroedkundigen voeren tijdens de perinatale periode en/of bekkenproblemen educatieve en adviserende taken uit terwijl kinesitherapeuten naast educatie en specifieke oefeningen ook medisch-therapeutische middelen gebruiken zoals biofeedback, elektrostimulatie en blaastraining.

Bijzondere bekwaamheid cardiovasculaire kinesitherapie

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid cardiovasculaire kinesitherapie bezit de bijzondere deskundigheid voor de revalidatie van patiënten met aangeboren  en/of verworven cardiale of vasculaire aandoeningen (zoals coronaire hartziekten, ischemische cardiomyopathieën, valvulaire aandoeningen). Daarnaast is hij ook actief in de preventie van cardiale of vasculaire problemen zowel bij sedentaire, niet-actieve burger als bij patiënten met stofwisselings- en endocrinologische stoornissen (zoals diabetes, obesitas…) die een verhoogd cardiovasculair risico lopen.

Na evaluatie van de cardiovasculaire gezondheid (meting van bloeddruk, hartfrequentie, gewichtsstatus (BMI & buikomtrek), spierkracht en uithoudingsvermogen  in relatie tot huidige fysieke activiteit) kan hij oefenprogramma’s opstellen (zoals cardiale training, cardiofitness) waarin de patiënt gestimuleerd wordt om vooral in de thuisomgeving fysiek actiever te worden en gezonder te leven (met bewegingsvoorschrift).

Bijzondere bekwaamheid Manuele therapie

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid manuele therapie bezit de bijzondere deskundigheid om functiestoornissen en beperkingen veroorzaakt door neuromusculoskeletale aandoeningen met specifieke technieken, te onderzoeken en te behandelen. Hij past diverse manueel therapeutische handelingen toe ( passieve manuele handgrepen/technieken , manipulaties) toe en therapeutische oefenvormen (met inbegrip van de reëducatie van de motorische controle)

Manuele therapie is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke en klinische evidentie om pijn en (bio)mechanische stoornissen en beperkingen van alle gewrichten in het houdings- en bewegingsapparaat te behandelen,.

Bijzondere bekwaamheid Neurologische kinesitherapie

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid neurologische kinesitherapie bezit de bijzondere deskundigheid om functiestoornissen en beperkingen van de activiteiten van het dagelijks leven ten gevolge van aandoeningen van het centraal of perifeer neurologische systeemproblemen te evalueren en te behandelen. 

Hij behandelt mensen die een hersentrombose of hersenbloeding doormaakten of lijden aan belangrijke neurologische syndromen zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerosis, verlammingen, evenwichtsstoornissen of zenuwletsels na een ongeval.  Door gerichte kinesitherapie kunnen zij hun onafhankelijkheid herwinnen of behouden.

Bijzondere bekwaamheid Pediatrische kinesitherapie

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid pediatrische kinesitherapie bezit de bijzondere deskundigheid om problemen in het bewegend functioneren en motorische ontwikkelingsstoornissen van kinderen van minder dan zestien jaar vast te stellen en te behandelen . Deze problemen kunnen het gevolg zijn van diverse medische aandoeningen of syndromen, met name neurologische, orthopedische, cardiorespiratoire en metabole aandoeningen, maar ook van psychogene oorsprong. Het bewegend functioneren bij kinderen wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen op basis van groei en ontwikkeling die een leeftijdspecifieke benadering vereist . De pediatrische kinesitherapeut betrekt in het behandelingsproces steeds de ouders en eventueel de school. Pediatrische kinesitherapeuten werken nauw samen met andere zorgaanbieders gespecialiseerd in pediatrie en neonatologie.

Bijzondere bekwaamheid Respiratoire kinesitherapie

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid respiratoire kinesitherapie bezit de bijzondere deskundigheid voor educatie, preventie en behandeling van patiënten met acute of chronische respiratoire aandoeningen. Op basis van zijn grondige medische kennis over de respiratoire en inspanningsfysiologie en over medische tests en behandelingen, kan hij zelf een  niet-invasief onderzoek, respiratoire en perifere spierkrachttesten, en een functioneel inspanningsonderzoek uitvoeren waarna een klinisch bilan wordt opgesteld. Hij kan een revalidatieprogramma opstellen met inbegrip van een trainingsprogramma, technieken toepassen ter bevordering van het mucustransport, ventilatie-oefeningen aanleren,  ademspieren trainen, mechanische niet-invasieve ventilatie toepassen en mechanische orthese ter ondersteuning van de respiratoire kinesitherapie zoals bagsqueezing, PEP masker, flutter, endotracheale inademing (inclusief via een artificiële beademing) en medicamenteuze aerosol toedienen op basis van het voorschrift van een arts.

Kinesitherapie in de geriatrie (bijzondere bekwaamheid in wording)

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid kinesitherapie in de geriatrie bezit de bijzondere deskundigheid in het domein van de (hulpbehoevende) geriatrische patiënt (thuiswonend of verblijven in residentiële en niet- residentiële centra of opgenomen in geriatrische ziekenhuisafdelingen) en van de ouder wordende burger in het algemeen.

De kinesitherapeut in de geriatrie verleent de nodige preventieve en curatieve zorg van verouderingsverschijnselen of oudersdomziektes (dementie, vallen, CVA, Parkinson …) door mogelijkheden die dreigen verloren te gaan te behouden en door verloren mogelijkheden te herwinnen of nieuwe te ontwikkelen

Psychomotorische kinesitherapie (bijzondere bekwaamheid in wording)

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid psychomotorische kinesitherapie bezit de bijzondere deskundigheid om kinderen, adolescenten, volwassen en ouderen met lichte, matige en zware problemen van de geestelijke gezondheid te onderzoeken en te behandelen binnen een neurologisch, pedagogisch en bio-psychosociaal kader.

De psychomotorische kinesitherapeut gebruikt de lichamelijke ervaring en het bewegende lichaam als aangrijpingspunten om het motorisch functionele, het psychosomatische, het affectief-emotionele en relationele aspect van het psychomotorisch handelen te optimaliseren en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen te normaliseren.

Sportkinesitherapie (bijzondere bekwaamheid in wording)

De kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid sportkinesitherapie bezit de bijzondere deskundigheid in het promoten van een veilige participatie aan fysieke activiteiten (sport) en het verlenen van adviezen omtrent de aanpassing van trainingsschema’s. Verder verleent hij adviezen en informatie met betrekking tot letselpreventie en stelt hij revalidatieschema’s voor een optimaal herstel en terugkeer naar oorspronkelijk trainingsniveau. Hij draagt bij tot het verbeteren van sportprestaties bij competitieve en recreatieve sportbeoefenaars.