KNWV voor andere zorgverstrekkers

Multidisciplinair samenwerken 

De kinekring KNWV groepeert dynamische kinesitherapeuten die zowel in monodisciplinair als in inter/multidisciplinair verband een kwaliteitsvolle kinesitherapeutische zorg verstrekken aan burgers en patiënten binnen de kringzone van KNWV.

Kinesitherapeuten zorgen vanuit hun eigen expertise, competenties en capaciteiten voor de  begeleiding, advies en educatie vanaf de geboorte tot aan de laatste levensdagen.

Zij spelen een essentiële rol in de zorg voor de persoon met een zorgnood samen met huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, sociaal werkers, ergotherapeuten, eerstelijnspsychologen, diëtisten, logopedisten, podologen, verzorgenden, zorgkundigen,….

Kinesitherapeuten hebben met alle voornoemde eerstelijnsactoren maatschappelijke en professionele relaties die hierna worden beschreven. 

 

Tandartsen

Kinesitherapeuten worden vaak geconfronteerd met klachten van temporomandibulaire oorsprong zoals pijnklachten in het aangezicht tgv fasciale spierspanningen , beetstoornissen , tinnitus ea . Zij verwijzen dan hun patiënt door naar de tandarts voor hun specialistisch onderzoek. Tandartsen kunnen sinds 1 november 2015 voor hun patiënten met functioneringsproblemen van het kaakgewricht een voorschrift voor kinesitherapie opstellen en/of verwijzen naar de kinesitherapeut die zich in dit domein heeft gespecialiseerd (bv manueeltherapeuten , kinesitherapeuten geschoold in  TMG- en orofasciale therapie ).

Apothekers

Kinesitherapeuten behandelen personen met een acute of chronische zorg die zo spoedig mogelijk geholpen worden met advies en/of met hulpmiddelen die zij onmiddellijk en in eigen regie kunnen toepassen. Kinesitherapeuten sturen daarom frequent hun patiënten die een aanvullende externe steungevende , pijnstillende of stabiliserende hulp nodig hebben , naar de apotheek voor het afhalen van een spierontspannende zalf, een steunverband, compressiekousen , tape ea  om. Daarnaast verwijst de kinesitherapeut ook door voor het huren of aankopen van medische hulpmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen ter verhoging van de zelfredzaamheid en mobiliteit in de algemene dagelijkse levensverrichtingen ( bv loophulpmiddelen…) .

Ergotherapeuten

Daar waar de kinesitherapeut zich richt op het algemeen herstellen, verbeteren of behouden van het algemeen functioneren van de diverse lichaamsstelsels in relatie tot elkaar, richt de ergotherapeut zich meer tot het terugwinnen, verbeteren of in stand houden van het functioneren in de leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties zodat deelname aan het dagelijks leven optimaal verloopt.

Partners in de geestelijke gezondheidszorg

De kinesitherapeut heeft in zijn masteropleiding de nodige deskundigheid en vaardigheden verworven om bij patiënten die zich aanbieden met lichamelijke stoornissen en beperkingen  ook onderliggende oorzaken van geestelijke of emotionele aard vast te stellen conform het biopsychosociaal model (bv spanning- of stress gerelateerde klachten, aanhoudende, onverklaarbare pijn en vermoeidheid).  Bij detectie van lichte resp ernstige psychische klachten verwijst de kinesithearpeut door naar de eerstelijnspsycholoog  resp  gespecialiseerde zorgaanbieders .

Verzorgenden

Kinesitherapeuten die ten huize of in thuisvervangende milieus personen in zorgnood behandelen , geven regelmatig advies aan verzorgenden om tijdens hun taken van persoonsverzorging en het ADL-functioneren de fysieke veiligheid van henzelf én van de patiënt te vrijwaren tijdens transfers, gebruik van actieve en passieve tilliften of bij gebrek aan liften, het coachen van rugsparende hef-en tiltechnieken tijdens (her)positioneringen of verstrekken van comfort ea.

(Thuis)Verpleegkundigen

Kinesitherapeuten coachen , instrueren en educeren hef-en tiltechnieken aan verpleegkundigen en zorgkundigen. Zij observeren samen met de verpleegkundigen de algemene gezondheid en het dagdagelijks functioneren en communiceren onderling hun bevindingen.

Podologen

Kinesitherapeuten behandelen dagelijks patiënten met chronische of recidiverende stoornissen en beperkingen in de lagerug en in de gewrichten van de onderste ledematen. Vaak blijkt uit hun klinisch onderzoek dat er de statiek van de voet of het stap-en looppatroon de oorzaak blijkt te zijn.  De kinesitherapeut verwijst in dergelijke gevallen door naar de podoloog.

Diëtisten

De komst van de nieuwe gezondheidsdriehoek heeft nogmaals de samenhang tussen beweging en voeding bevestigd. Kinesitherapeuten zijn dé deskundigen voor het bewegen met een medisch doel, terwijl de diëtisten de experten zijn die personen begeleiden en ondersteunen bij het aanpassen van de voedings- en leefgewoonten. Zij vervullen beide een belangrijke preventieve maar ook curatieve functie.

 

Vroedkundigen

Zwangerschapsbegeleiding in de context van het perinatale zorgpad en als preventie van zwangerschapsgerelateerde klachten, vereist een goede taakverdeling en multidisciplinaire samenwerking tussen kinesitherapeuten en vroedkundigen. Bekkenbodemreëducatie of revalidatie blijft het domein van de kinesitherapeuten, educatie mag door beiden worden verstrekt.

 

Informele zorgaanbieders

Informele zorg is alle zorg en ondersteuning die door niet-professionelen geboden wordt. Door de wens van veel personen om thuis te blijven wonen, neemt de zorg verstrekt door familieleden, vrienden, buren en vrijwilligers een steeds belangrijkere plaats in.  De kinesitherapeut  biedt waar nodig of mogelijk aan deze mantelzorgers en vrijwilligers de nodige mentale en fysieke ondersteuning, advies of educatie .