Herlancering van de Partij voor een Gezonde Gemeente
(persbericht oktober 2023) 


De Vlaamse Logo’s richtten in 2018 samen met de hele preventiesector de – fictieve – Partij voor een Gezonde Gemeente (PGG) op. Net zoals elke partij herwerkten ze het programma voor de verkiezingen van 2024. Met de steun van de hele sector preventieve gezondheidszorg roepen ze met een rijk programma aan gezondheidsacties
en beleidsvoorstellen lokale politici op om in te zetten op een preventief gezondheidsbeleid. Een beleid dat ten goede komt aan de noden van de burgers.
PGG is dus geenszins een politieke partij , wel een inspiratiebron voor kandidaat-bestuurders én voor uzelf. 

Meer info: 

https://www.partijgezondegemeente.be/

Flipbook 

Partijprogramma 

LOGO Brugge – Oostende 

Logo Brugge-Oostende streeft ernaar dat gezondheidsbevordering een actief onderdeel wordt van het beleid van de lokale organisaties om zo een gezonde leefomgeving te creëren waar leerlingen, burgers en werknemers kunnen kiezen voor gezondheid.

7 thema’s vormen de kern van de werking:

Logo Brugge-Oostende vzw biedt informatie aan op maat van volgende sectoren:

Doe jij mee?

Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten?

Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt?

Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen?

Wil je het valrisico van oudere mensen aanpakken?

Lig je wakker van het hoge aantal zelfdodingen en de bedreigingen van het milieu voor onze gezondheid?

Ontdek onze dienstverlening of contacteer ons.

 
Raad van Bestuur LOGO Brugge-Oostende 
 
Logo Brugge-Oostende is een vzw. Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van de verschillende partners en ledenorganisaties uit de regio Brugge-Oostende.
Het bestuur legt de grote beleidslijnen en strategische doelstellingen van de werking vast en nemen beslissingen betreffende het personeelsbeleid en het financieel beleid. De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering voor 3 jaar benoemd.
 
Onze KNWV-voorzitter Jean Van Hoornweder is in 2022 voorzitter van het Logo geworden.
Klik hier voor details van de nieuwe bestuursploeg en de medewerkers van Logo Brugge-Oostende) 2022-2024)

Adres: Logo Brugge-Oostende – Ruddershove 4, 8000 Brugge

Meer weten over Logo Brugge-Oostende en de vijftien Vlaamse Logo’s? Lees onze voorstellingsbrochure.

De preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen wordt verzorgd door volgende spelers.

  1. De opdrachtgever: de Vlaamse overheid – Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
Het preventiedecreet vormt de wettelijke basis voor de werking van het Logo. Het Logo Besluit is een concretisering van dat decreet en regelt de erkenning, het werkgebied, de samenstelling, de opdrachten en de subsidiëring van de Logo’s.

2. Deskundigen: de partnerorganisaties

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. De partners bieden betaalbare, wetenschappelijke, onderbouwde strategieën, methodieken en actie‐ en campagnemateriaal.

3. Regionale verspreiders: Logo’s

Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel verspreiden de strategieën, methodieken en materialen van de partnerorganisaties. Ze bieden de regionale organisaties hierbij informatie en advies op maat. De Logo’s werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen ook een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk.

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel, elk met een eigen website .  Ga naar de kaart van Vlaamse logo’s en klik uw lokaal aanspreekpunt aan .

 Het Logo is het regionaal aanspreekpunt en de partner om het Vlaamse beleid voor gezondheidsbevordering uit te voeren op regionaal niveau. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met lokale besturen, de onderwijs-, de zorg- en de bedrijfssector.

In opdracht van de Vlaamse overheid ijvert het Logo voor minder gezondheidsklachten door milieuproblemen en werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. U vindt hierover meer info op https://www.vlaamse-logos.be/

4. Uitvoerders: organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo’s met hen samen waar dit relevant is.