Momenteel zijn er 60 Eerstelijnszones in Vlaanderen waarvan 12 in West-Vlaanderen. Uw kinekring KNWV behartigt uw professionele en socio-economische belangen – als verplichte partner-  in 5 eerstelijnszones.

De KNWV-kringzone

Eerstelijnszone Brugge met KNWV-liaison Jean Van Hoornweder (jean.vanhoornweder@gmail.com).
Eerstelijnszone Houtland en Polder met KNWV-liaison Peter Pollet (peter_pollet@telenet.be).
Eerstelijnszone Oostende-Bredene met KNWV-liaison Kristof Ghesquiere (kinekristof@gmail.com).
Eerstelijnszone Oostkust met KNWV-liaison Jan Tessier (jankine@gmail.com)
Eerstelijnszone WE40 met KNWV-liaison  Ronny Van Waetermeulen (ronny.van.waetermeulen@telenet.be)

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u een interactieve kaart van de 12 eerstelijnszones van West-Vlaanderen.

Uw kinekring KNWV behartigt uw professionele en socio-economische belangen als verplichte partner in een multidisciplinaire context binnen de Eerstelijnszones en de zorgregio. 


Eerste niveau = de eerstelijnszones

In de Eerstelijnszones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. De nieuwe structuur heeft drie gesubsidieerde structuren vervangen en opgeslorpt : de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

De kringzone van KNWV beslaat 5 Eerstelijnszones (ELZ) waarin KNWV belangrijke taken heeft te vervullen (klik op de menubalk boven voor ELZone waartoe u behoort).

Tweede niveau = de regionale zorgregio

Sinds 29 maart 2019 wordt iedere gemeente en eerstelijnszone in één regionale zorgzone ingedeeld. Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones.

Conform met de beleidsvisietekst is het regionale niveau de plaats waar de eerstelijnszorg en de meer gespecialiseerde zorg elkaar kunnen vinden voor afstemming, samenwerking, geïntegreerde organisatie van zorg en ondersteuning, uitwisseling van informatie en ervaringen. Het regionale zorgplatform zal in de toekomst het forum vormen om dit mogelijk te maken. De organisaties, die er lid van zullen uitmaken, zullen in de eerste plaats afstemming en samenwerking zoeken rond de uitvoering van hun opdrachten, die in regelgeving zijn verankerd.

De kringzone van KNWV behoort tot de regionale zorgregio nr 12 waar zij beoogt in de cluster “gezondheidzorg ” te kunnen zetelen.

Derde niveau = Vlaams Instituut Eerste Lijn

Eén niveau hoger is het Vlaams Instituut Eerste Lijn (VIVEL). Meer info vindt u op haar website https://www.vivel.be/nl/zorgraden/

De zesde staatshervorming hevelt verschillende structuren over naar de gemeenschappen en gewesten. De organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen werd afgestemd op een meer integrale zorg en ondersteuning , van waaruit bepaald kan worden welke functies aanwezig moeten zijn in het zorgproces, om vervolgens te komen tot de afbakening van opdrachten en taken voor het ondersteunende niveau, met als einddoel een efficiëntere zorgverlening.

KNWV heeft van in den beginne actief meegewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden van de veranderteams in de 5 eerstelijnszones.
Vervolgens kwamen de veranderfora aan de beurt die de beslissingsorganen van de eerstelijnszones vormden. 

Na de veranderfora zijn alle eerstelijnszones opgestart met een voorlopige Zorgraad. De Zorgraad zelf werd officieel opgestart op 1 juli 2020. Zij zullen de eerstelijnszones aansturen en fungeert als een Bestuursorgaan. De Zorgraad is ingebed in een bredere structuur zoals voorgesteld in bovenstaande linker figuur en werkt binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) aan de organisatie van de eerstelijnszorg, de samenwerking tussen de verschillende clusters en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders met als belangrijk uitganspunt: de patiënt staat centraal. Via het vernieuwde eerstelijnsdecreet erkent en subsidieert de Vlaamse Regering de zorgraden.

In de zorgraden zijn verplichte partners gedefinieerd. Die partners worden ingedeeld in vier ‘clusters’: lokale besturen, gezondheidszorg, welzijn en vertegenwoordigers van de PZON (personen met een zorg- en ondersteuningsnood) waarvoor 2 tot 6 zetels worden voorzien. Er is ook nog een vijfde cluster en dit zijn de ‘optionele partners’, waarvoor maximaal 4 zetels voorzien zijn. 

Kinesitherapeuten zijn ingedeeld In de cluster “Gezondheidszorg” waarin naast de medische en paramedische beroepen (huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en diëtisten) ook de Eerstelijns geestelijke gezondheid wordt toegevoegd. KNWV heeft vijf vertegenwoordigers in de 5 ELZ’s in de cluster gezondheidszorg.

Elke ELZ  plant op regelmatige basis een vergadering van het Bestuursorgaan (KNWV-kalender en op de ELZ-webpagina) en de leden van de Zorgraad worden op de websites van de ELZ gepubliceerd. In elke ELZ (vzw-structuur) is er ook een Dagelijks Bestuur.

De Zorgraad neemt de taken op beschreven in het eerstelijnsdecreet (zie link hierboven) en dit houdt onder ander in dat er een beleidsplan opgemaakt wordt met een visie en een missie, dat er acties worden voorgesteld die dan uitgewerkt worden in werkgroepen, na goedkeuring door het Bestuursorgaan. Deze acties kan men raadplegen op de websites van de ELZ’s.

Wanneer Kinesitherapeuten worden betrokken bij de acties zal dit ook op de KNWV website en via de KNWV nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.