Categorie: Geen categorie

Vier patiëntenverenigingen slaan de handen in elkaar voor casemanagement

De organisatie van de gezondheidszorg staat voor grote en complexe uitdagingen. In de zoektocht naar oplossingen staat een meer geïntegreerd en persoonsgericht zorgmodel voorop.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, kondigde in juli 2023 de start van een pilootproject aan waarbij patiëntenverenigingen gevraagd worden om een model van casemanagement te ontwikkelen en te implementeren. De ALS Liga, de Huntington Liga, de MS-Liga Vlaanderen en de Vlaamse Parkinson Liga bundelen de krachten om simultaan en parallel te werken aan dit driejarig pilootproject (2023 – 2026). Elke betrokken patiëntenvereniging zet één of meerdere casemanagers in om mensen bij te staan in het beantwoorden van hun complexe zorg- en ondersteuningsnood.

Doelgroep en werkwijze

Een persoon met de ziekte van ALS, Huntington, MS of Parkinson of een naaste, met een complexe zorg- en ondersteuningsnood, gesitueerd op verschillende levensdomeinen, kan een beroep doen op een casemanager met expertise. De casemanager

  • heeft expertise binnen één van de vier chronische ziektebeelden en heeft kennis van de (gespecialiseerde) zorg- en hulpmogelijkheden in Vlaanderen.
  • fungeert als een onafhankelijk en vast aanspreekpunt voor zowel de persoon met de chronische ziekte en zijn informele context als de leden van het zorgteam.
  • werkt vraag gestuurd en bekijkt met een neutrale blik de thuissituatie van de zorgvrager.
  • is een verbindingspersoon tussen alle leden van het zorgteam en van de verschillende diensten binnen de zorg- en welzijnssector.
  • neemt een betekenisvolle rol in  door de belangen van de zorgvrager te behartigen, door de gesignaleerde zorgnoden met de betrokken professionals te bespreken en door de communicatie in het team te faciliteren.
  • fungeert zolang als nodig als zorg- en welzijnscoördinator maar zodra het kan draagt de casemanager deze coördinerende rol over aan de reguliere zorg.

De interventie van een casemanager is beperkt in de tijd, naar gelang de complexiteit van de situatie. Casemanagement vindt plaats zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Een casemanager kan reeds ingeschakeld worden van in het begin en kan meerdere keren in het zorgproces ingezet worden, indien nodig. De casemanager werkt maximaal toe naar empowerment van de persoon en de zelfstandigheid van het zorgteam, zodat de tijdelijkheid gevrijwaard wordt. De dienstverlening van de casemanagers is kosteloos.

Hoe aanmelden?

De persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood kan zelf aan de bel trekken. Ook een naaste of een zorgprofessional uit het netwerk kan een persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood, na goedkeuring van deze persoon, signaleren. Aanmelden kan bij de verschillende liga’s per mail of telefoon via onderstaande contactgegevens.

VERPLICHTE TARIEVENPOSTER VAN HET RIZIV

Het RIZIV heeft een verplichte tarieventabel opgesteld die vanaf 1 maart verplicht moet opgehangen worden in uw praktijk . Het model moet duidelijk het bedrag vermelden dat de patiënt zelf moet betalen, zodat deze het niet zelf moet uitrekenen. De nomenclatuur van de kinesitherapie vermeldt immers dat elke praktijkhoudende kinesitherapeut verplicht is om op een zichtbare plek een bericht voor de patiënten op te hangen met de nodige informatie over de honoraria, terugbetaling en conventiestatus.

Axxon heeft de documenten van het RIZIV ontvangen  en zal versie  ervan bezorgen in haar eerstvolgende nieuwsbrief . Hou dus uw mailbox in de gaten.

Let wel op: deze tabellen zullen eventueel weer aangepast worden naargelang de resultaten van de quorumbepaling van de M24

M24

U ontving onlangs een bericht in uw mailbox van het RIZIV betreffende de nieuwe conventie. https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2024/02/Nieuwe-overeenkomst-M_24-kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen-2024-2025.pdf

Reactie van Axxon

Na de goedkeuring van de conventie M24 door de Ministerraad op vrijdag 26 januari, werd de M24 vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Conventioneren gaat onmiddellijk in en geldt voor de duur van de conventie. Kinesitherapeuten die op 31 december 2023 geconventioneerd waren, zullen deze status behouden. Wilt u niet meer geconventioneerd zijn, moet u dit via de beveiligde elektronische applicatie ProGezondheid laten weten binnen de dertig dagen na de publicatie van de M24 in het Belgisch Staatsblad, wat wil zeggen ten laatste op 7 maart 2024.

De publicatie van heden betekent dat het Verzekeringscomité pas tijdens zijn vergadering van 11 maart e.k. het quorum zal kunnen vaststellen. Indien de 25% regel terug van kracht zou worden kan dat niet voor 1 april, dus tot dan geen verschil in terugbetaling voor de patiënten.

Debateer mee over de conventie M24

Het RIZIV heeft zojuist de tekst van de M24 gepubliceerd.

Axxon heeft op haar website al heel wat informatie gedeeld over de nieuwe conventie M24 die in voege treedt op 1 januari 2024. Op 1 februari 2024 worden de tarieven aangepast.

Net als met voorgaande overeenkomsten zorgt deze nieuwe conventie M24 terug voor heel wat beroering. Axxon organiseert daarom 3 bijeenkomsten waarbij zij de overeenkomst zal verduidelijken  maar ook achteraf de voor- en tegenstanders aan het woord wil laten .

Om deel te nemen aan het debat in Antwerpen  (17 januari 2024), Roeselare (24 januari 2024) of Gent (25 januari 2024) is inschrijving gewenst via het  googleformulier op https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmhHbRoU-doBbIoSlIm4mmdvZGwh8Qx4cZ8Fe8_huy0vaxw/viewform

 

Persbericht “Vallen bij 65plussers beperken”

45 procent van de Brugse senioren geeft toe jaarlijkse één of twee keer te vallen. Dat blijkt uit het recente Ouderenbehoefte
Onderzoek. Om de valincidenten bij thuiswonende 65plussers te verminderen, is de Eerstelijnszone ingestapt in het pilootproject BE EMPOWERed.

Het pilootproject van de KU Leu­ven en het Expertisecentrum val­preventie   voorziet   onder   meer   groepsprogramma’s  voor  oudere personen, gebaseerd op het Austra­lische programma Step On. Wij mochten een sessie onder leiding van kinesitherapeut Wim Denolf bijwonen in het koetshuis van het Mintus Buurtcentrum Ten Hove in de Barrièrestraat in Sint-Michiels.

In de krant KW Brugge verscheen op 7 december 2023 dit artikel.

 

Maak uw prioriteiten bekend

Met een budget van 119,576 miljoen euro gaat Axxon de komende maand binnen de Overeenkomstencommissie op zoek naar een correcte invulling ervan over de verschillende categorieën van verstrekkingen.

Dit budget omvat naast de indexmassa (6,05%) van 83,681 miljoen euro extra middelen voor een bedrag van 38,718 miljoen euro, toegekend door de Algemene Raad van het RIZIV, evenwel verminderd met 2,823 miljoen euro voor bijkomende inspanningen inzake appropriate care in 2024.

Via onderstaande enquête wenst AXXON te peilen naar de besteding van het beschikbare budget. Hoe kijkt het werkveld daar tegenaan? We horen het graag voor zondag 3 december ten laatste.

Vul hier de enquête in!